Принадена стойност

Принадена стойност е стойността създадена от труда на наемния работник свръх стойността на неговата работна сила, безвъзмездно присвоявана от капиталиста. Учението на Карл Маркс за принадената стойност е едно от най-великите достижения на човешкия гений. Васил Илич Ленин го нарича крайъгълен камък на икономическата теория на Маркс.… Четете нататък...

Капитал

Капитал това е стойност, която чрез експлоатацията на наемни работници носи принадена стойност. Капитала е основна категория на политическата икономика на капитализма и изразява отношения на експлоатация на наемните работници от капиталиста. Предпоставка за възникването на капитал са стоковото производство и стоковата размяна и превръщането на работната сила в стока (първоначално натрупване на капитал).… Четете нататък...

Пари

Парите са особена стока, отделила се от другите стоки в процеса на размяната и служи за всеобщ еквивалент на всички стоки. Парите възникват при разлагането на първобитнообщинния строй с развитието на размяната и формите на стойността. На различни степени на стоковото стопанство роля на пари изпълняват различни стоки (добитък, кожа и други).… Четете нататък...

Парично обращение

Паричното обращение е движение на парите в сферата на обращениетои функционирането им като платежно средство и средство на обращението. В различните обществено-икономически формации в обращение са различни монети, банкноти, книжни пари. При домонополистичния капитализъм паричното обращение се регулира стихийно чрез свободната обмяна на банкноти със злато и свободното сечене на пълноценни монети.… Четете нататък...

Недействителни правни сделки

Недействителни правни сделки са тези сделки, които не отговарят на изискванията за валидност, предвидени от закона. Според гражданското право на република България недействителни правни сделки биват:

Нищожни правни сделки- не пораждат правни последици, защото нарушават закона; нямат предмет основание или форма; сключени са привидно.… Четете нататък...