Хистерезис

Хистерезис се нарича остатъчното въздействие върху физична величина, което зависи от това, дали веществото е подложено на въздействие за първи път или се е намирало под него до дадения момент.

Магнитен хистерезис – намагнитването на феромагнитно вещество се определя не само от силата на намагнитващото поле, но и от неговото изменение.… Четете нататък...

Пълно вътрешно отражение

Пълно вътрешно отражение е отражението при падане на светлинен сноп от среда с по-голям към среда с по-малък абсолютен показател на пречупване на светлината (например от стъкло към въздух). При ъгъл, по-голям от определен граничен ъгъл на падане (още наричан и ъгъл на пълно вътрешно отражение), светлинния сноп изцяло се връща в първата среда, без да навлиза дори частично във втората среда.… Четете нататък...

Кръвоносни съдове – артерии, вени, капиляри

Кръвоносни съдове са кухи тръбести органи на кръвоносната система, по-които циркулира кръвта. Те биват артерии, вени и капиляри.

Артериите изнасят кръв от сърцето към периферията до капилярите, като стените им са изградени от три пласта:

  • външен пласт – изграден от съединителна тъкан
  • среден пласт – мускулен
  • вътрешен пласт – от ендотелни клетки

Между отделните пластове има еластични ципи.… Четете нататък...

Кръвообразуване (хемопоеза)

Кръвообразуване (хемопоеза) е развитието на червените и белите кръвни клетки и кръвни плочки за заместване на остарелите и унищожените. Червените кръвни клетки се образуват в червения костен мозък, белите кръвни клетки – в червения костен мозък, лимфните възли, тимуса и слезката, а кръвните плочки – в костния мозък.… Четете нататък...

Кръвообращение

Кръвообращение е движението на кръвта по кръвоносната система, обусловено главно от енергията на сърдечните съкращения и предизвиканите от това разлики в налягането в началото и края на кръвообращението. Чрез кръвообращението се пренасят хранителни вещества, кислород, хормони, витамини и други към клетките, а се изнасят отпадъчни от обмяната на веществата продукти към белите дробове, бъбреците, кожата.… Четете нататък...